مرحله پیش از تولید

  • انتخاب نوع دوربین، لنز و کیفیت تصویر
  • تهیه شات لیست شامل نماها و دکوپاژهای خودرو
  • هماهنگی با گروه فیلم برداری متقاضی
  • داستان پردازی در صورت نیاز

مرحله تولید

  • فیلم برداری نماهای از پیش تعریف شده

مرحله پس از تولید

  • تحویل فیلم خام
  • تدوین فیلم بعلاوه صداگذاری و تصحیح رنگ